Głównej zawartości


tydzienpomocyofiarom2020

02.03.20-poniedziałek WOJCIECHÓW 

03.03.20-wtorek KULCZYN KOL.

04.03.20- środa UJAZDÓW

05.03.20- czwartek HAŃSK KOL.

09.03.20- poniedziałek MACOSZYN MAŁY

10.03.20- wtorek OSOWA

11.03.20-środa KONSTANTYNÓWKA

11.03.20- środa RUDKA ŁOWIECKA

12.03.20- czwartek STARY MAJDAN

16.03.20- poniedziałek BUKOWSKI LAS

17.03.20- wtorek DUBECZNO

18.03.20- środa SZCZEŚNIKI

18.03.20- środa KRYCHÓW

18.03.20- środa ŻDŻARKA

19.03.20- czwartek KULCZYN

23.03.20- poniedziałek HAŃSK

24.03.20- wtorek HAŃSK II

 

W związku z planowanym wdrażaniem Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, Zarżad Miedzygminnego Związku celowego zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o nieudostępnianie do odbioru odpadów szklanych (w miarę możliwości)
do czasu wejścia w życie nowego systemu.

Wyjaśnienie do apelu 

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie informuje, iż wystosował do mieszkańców APEL o czasowe nieudostępnianie do odbioru odpadów szklanych. Jako, że apel zaczął podobno wzbudzać niepoprawne emocje, ujawniane szczególnie na forach internetowych, przedkładamy w tej sprawie wyjaśnienie.
Otóż "Apel" jest jedynie prośbą do mieszkańców, którzy mają taką możliwość, aby zgromadzone odpady szklane udostępnić do odbioru dopiero w lipcu, kiedy to będą one stanowiły odrębną wyselekcjonowaną frakcję. Jeżeli mieszkańcy, szczególnie zamieszkujący w zabudowie wielolokalowej, nie mają możliwości przechowania tych odpadów przez tak długi okres, to oczywiście w dalszym ciągu udostępniają je do odbioru na bieżąco w pojemniku/worku na frakcję suchą. Powodem, dla którego skierowano ów apel do mieszkańców jest dbałość o koszty przetwarzania odpadów, które w konsekwencji przekładają się wprost na wysokość tzw. opłaty śmieciowej. Mimo że dotychczasowy dwu-frakcyjny system zbiórki odpadów był dość łatwy i wygodny dla mieszkańców, choćby ze względu na niewielką ilość pojemników jakie należało zabezpieczyć w domu, to miał on i swoje mankamenty. Choćby w przypadku szkła, powodował on dość dużą jego utratę, gdyż stłuczone podczas transportu szkło, zmieszane z innymi odpadami, było dość trudne do wyselekcjonowania nawet na specjalistycznej linii technologicznej. Zatem uznaliśmy, że przy tak niewielkiej już perspektywie czasowej od wprowadzenia wspólnego jednolitego systemu segregacji, warto by nieco zaoszczędzić oraz ekologicznie poprawić strukturę odpadów przekazywanych do dalszego przetwarzania i tam gdzie to możliwe, opierając się jedynie na życzliwości mieszkańców, zacząć wyodrębniać szkło już teraz, ale oddawać go dopiero w lipcu. Takie praktyki były już stosowane przez inne gminy w kraju i nie tylko, które przed wprowadzeniem JSSO w ten sposób stymulowały zbiórkę odpadów. Nie ma w tym nic szkodliwego, gdyż odpad ze szkła jest odpadem w zasadzie nieemisyjnym i jego przechowanie przez okres kilku miesięcy nie rodzi żadnych ujemnych skutków dla środowiska. Nawet po wprowadzeniu JSSO będzie ono odbierane, np. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, raz na trzy miesiące. Zatem nic nadzwyczajnego, ot dobra praktyka!


Józef Steć - Przewodniczący Zarządu MZC

zebrania2020

dowod2 300x200

Od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodu. Należy podkreślić, że dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność.

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) to wielofunkcyjny dokument, w którym umieszczone zostaną m.in. certyfikaty obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz opcjonalnie podpisu osobistego, co umożliwi bezpieczną komunikację obywatela np. z administracją publiczną. Nowe dowody z zewnątrz będą bardzo podobne do obecnie wydawanych, natomiast wewnątrz dokumentu znajdować się będzie warstwa elektroniczna z chipem, w którego pamięci – oprócz wskazanych wyżej certyfikatów – umieszczone zostaną w warstwie graficznej dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu odbywać się będzie przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do specjalnego czytnika i wpisanie kodu PIN. Sposób użycia e-dowodu będzie zatem wyglądał podobnie, jak transakcja dokonywana za pomocą karty płatniczej.

Warto zwrócić uwagę, że nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – będzie on nadal potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Dla podróżujących e-dowód będzie dodatkowo posiadał szczególnie ważną cechę, ponieważ stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Zawarcie w nim aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) powinno zapewnić szybszą niż dotychczas odprawę na lotniskach. Nowy dowód ma ponadto służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych – podpis ten będzie tak samo ważny, jak podpis dokonany własnoręcznie.

Wydawanie nowych dokumentów rozpocznie się w marcu 2019 roku. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody – w miarę ich naturalnego procesu wymiany, np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat e-dowodu, które dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja

Gmina Hańsk informuje, że ma do oddania nieodpłatnie zdemontowane okna w drewnianych ramach i kaloryfery stalowe. Materiały składowane są w Chełmie, ul. Podgórze 36 (stara baza Polmozbytu). Odbiór możliwy po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 500 072 486.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, który od 6 lat zarządza gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gmin Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i m. Włodawa postanowił, jak co roku, doręczyć wszystkim właścicielom nieruchomości informacje o wysokości tzw. opłaty śmieciowej.

Wysokość tej opłaty wynika z danych zawartych w złożonych deklaracjach bądź wydanych ostatecznych decyzji. Okazuje się jednak, że te dane są niejednokrotnie nieaktualne co powoduje, że niektórzy mieszkańcy uchylają się od opłaty w należnej wysokości. Najczęściej chodzi tu o niezgłaszanie do opłaty wszystkich domowników, bądź zaniżanie ilości wytwarzanych odpadów przez zakłady czy instytucje. Efekt owych nieuczciwych praktyk jest taki, że pozostali mieszkańcy muszą w ostatecznym rozrachunku płacić więcej, jako że system gospodarki odpadami winien się samofinansować, czyli wniesione opłaty muszą pokryć wszystkie koszty odbioru, transportu i przetwarzania naszych odpadów. Opłata ma zatem charakter solidarny, gdyż z każdej nieruchomości muszą być odebrane wszystkie odpady bez względu na rzetelność wnoszonych opłat.
Zarząd Związku, przeciwdziałając nieuczciwym praktykom, postanowił nasilić kontrole i w stosunku do osób naruszających obowiązek złożenia rzetelnej deklaracji, wszczynane są postępowania podatkowe. Efektem takich postępowań jest naliczenie przez urząd wyższej opłaty, wraz z odsetkami. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów i obciążeń z tym związanych prosimy wszystkich mieszkańców o sprawdzenie czy nasza opłata, o której mowa w zawiadomieniu, jest zgodna ze stanem faktycznymi i czy na pewno „sąsiad nie musi płacić za nasze śmieci”.
Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Przewodniczący Zarządu
Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie

Józef Steć

Spotkanie z konsultantką pragramu "Czyste powietrze" w dniu 06.02.2019 zostało odwołane. 

Przypominamy, że na terenach gmin Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasta Włodawa nadal obowiązuje segregacja odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje. Frakcja sucha to w szczególności: szkło, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny i tekstylia, papiery, tektura, zaś frakcja mokra to: organiczne odpady kuchenne, odpady z bytowania drobnych zwierząt domowych, odpady higieniczne, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie prowadzi ciągłe akcje informacyjno-edukacyjne na terenie działania związku, szczególnie w lokalnych szkołach. Spotkania miały na celu uświadomienie dzieci i młodzieży, że segregacja rozpoczyna się już w naszych domach i polega na umieszczeniu odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach (http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/). Dzięki takim działaniom, staramy się polepszyć efekt segregacji i usprawnić jej proces. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ ma ona wpływ na koszty przetwarzania tych odpadów, a w konsekwencji na wysokość miesięcznej opłaty. Wspólnie pragniemy wypracować sprawniejszy, skuteczniejszy i ekonomicznie efektywniejszy sposób gospodarowania odpadami na terenie naszego działania. Stąd podjęta decyzja o odroczeniu do maja 2021 roku, wprowadzanej już w sąsiednich gminach, segregacji czterofrakcyjnej.
O zwiększenie dyscypliny w selektywnej zbiórce apelujemy szczególnie do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które skupiają duże ilości mieszkańców, a decyzję o tym czy odpady będą zbierane selektywnie podejmuje się tam zbiorowo. Pomimo złożonych deklaracji o segregacji, za rzetelność których odpowiadają zarządy wspólnot lub spółdzielni, w kontenerach budynków wielolokalowych często znajdujemy wszystko, od zmieszanych odpadów komunalnych, po typowe odpady przemysłowe i budowlane. Zachodzi tam pewna trudność w ustaleniu, którzy z mieszkańców budynku wielorodzinnego nie dokonują selekcji odpadów, ale i tak w przypadku gdy pojedynczy mieszkaniec nie przestrzega zadeklarowanej segregacji, wszyscy będą zobowiązani do zapłaty wyższej stawki opłaty naliczanej jak za odpady mieszane. Zachodzi tu niejako odpowiedzialność zbiorowa, jako że mieszkańcy budynków wielolokalowych zbierają swoje odpady do wspólnych, zbiorowych pojemników a przepisy prawa nie zezwalają na ustanowienie dla nich indywidualnych kont do rozliczeń.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.

Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wojewody. Wniosek może być złożony do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
4. Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie oględzin i oszacowanie szkód.
5. Na żądanie strony w oględzinach i szacowaniu szkód oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
6. Oględzin i szacowania szkód dokonuje przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, przy czym oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
7. W oględzinach i szacowaniu szkód mają prawo brać udział, jako strony postępowania, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych.
8. O terminie dokonania oględzin i szacowania szkód wojewoda zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, a w razie potrzeby również przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, nie później jednak niż przed upływem 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
9. Po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód sporządza się protokół, który zawiera dane i informacje niezbędne do ustalenia wielkości szkody i wysokości odszkodowania.
10. Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych mają prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisu.

Druk wniosku zamieszczony jest poniżej oraz w zakładce „do pobrania”.

dok wordWniosek

Nowym dzielnicowym dla gminy Hańsk został sierż. szt. Piotr Żmuda.

dane kontaktowe:

Komisariat Policji w Urszulinie

Ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

tel.kom. : 798 003 632, tel. stacjonarny: 82 572 72 84

e-mail: dzielnicowy.urszulin6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.