Głównej zawartości

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy z dnia 11lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w tym miejscu będziemy zamieszczać informacje o petycjach, które wpłyną do Urzędu Gminy Hańsk oraz o przebiegu postępowania.

Informujemy, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego (art. 2 ust.3 ustawy).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.

Zakłądka do strony wskazanej w petycji:

bannery120x60

Petycja - Inicjatywa - Zmieniamy Samorząd na Lepsze - Optymalizacja Kosztów Publicznych

 Zbiorcza informacja za 2016 rok

Petycja - III Edycja Konkursu  "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"

Petycja w przedmiocie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta współpracy - z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.

Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku z dnoia 23.06.2016r z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

Petycja - Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne

Petycja dotycząca dofinansownia kursów komunikacji. Petycję podpisało 137 osób, których dane są w posiadaniu organu prowadzącego sprawę 

Petycjq do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej- procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Petycja dotycząca portalu Mikroporady.pl z dnia 22.03.2019 r.

Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

Petycja dotycząca operatorów telekomunikacyjnych

Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w  Urzędzie Gminy/Miasta Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Odpowiedź na petycję 

Petycja "Nie dla kopalni węgla w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego"

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

Petycja dotyczaca opublikowania na stronie BIP wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Petycja - Płyny do dezynfekcji rąk - Odpowiedź na petycję   Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji