Głównej zawartości

asf1

asf2

Na podstawie Art. 42b ust. 1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2033) informujemy, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie :

• Koło Łowieckie nr 1 „Szarak” w Lublinie; z obwodu łowieckiego nr 109 znajduje się w miejscowości Żdżarka 32, 22-235 Hańsk Pierwszy.
• Koło Łowieckie „Szpak” w Woli Uhruskiej; z obwodu łowieckiego nr 122 znajduje się w miejscowości Wola Uhruska ul. 1-go Maja 104 przy Leśniczówce Leśnictwa Uhrusk.
• Koło Łowieckie nr 50 „CIETRZEW” w Dubecznie; z obwodu łowieckiego nr 110 znajduje się w miejscowości Osowa 22A, 22-235 Hańsk Pierwszy, oraz z obwodu łowieckiego nr 111 znajduje się w miejscowości Urszulin, ul. Szkolna 10, 22-234 Urszulin.
Informujemy jednocześnie że, udostępnienie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zgodnie z Art.42b ust.1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2033) będzie możliwa po przesłaniu listem poleconym na adres korespondencyjny Koła pisemnego, umotywowanego wniosku o udostępnienie danych zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wniosek ma zawierać dokładny zakres danych jakich informacja ma dotyczyć. Rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie odpowiedzi nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. Zakres udostępnianych informacji może dotyczyć tylko informacji zawartych w ewidencji i nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2017 r., poz. 38), zgodnie z którą obniżony został w Polsce powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od tej daty przywrócony zostanie stan prawny, dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013r., zarówno dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i dla rolników ubezpieczonych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2013 r., poz. 277 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nie zmieniają jednak dotychczasowej regulacji, zgodnie z którą prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej w wieku niższym niż emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający. O „wcześniejszą” emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnią do dnia do 31 grudnia 2017 r. Prawo do „wcześniejszej” emerytury rolniczej przysługuje rolnikowi, który oprócz ukończenia ww. wieku, posiada co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Wniosek o to świadczenie może być również złożony po 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Biuletyn informacyjnego nr 9/2017 (200). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu drzewa można wycinać. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO
Zapis nowej ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Z oględzin sporządzany będzie protokół (ustalenie gatunku drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm), którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia). W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
WYMAGANIA O POZWOLENIA
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – ponad 80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – ponad 65cm i pozostałych drzew – ponad 50cm.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ GMINY:
www.hansk.pl (w zakładce do pobrania – wycinka drzew)

Urząd Gminy Hańsk informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach ulegają zmianie przepisy w sprawie konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce będzie teraz możliwa bez zezwolenia (zgody urzędu) pod warunkiem, że nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przepisy ustawy podwyższają m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.
Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. A w przypadku gdy gmina nie określi cennika, wówczas przyjmuje się maksymalne stawki (200,- i 500,- zł).
Nie będzie konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Wycinka drzew i krzewów może być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. weszła w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i jest opublikowana w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249.