Głównej zawartości

Na podstawie Art. 42b ust. 1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2033) informujemy, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie :

• Koło Łowieckie nr 1 „Szarak” w Lublinie; z obwodu łowieckiego nr 109 znajduje się w miejscowości Żdżarka 32, 22-235 Hańsk Pierwszy.
• Koło Łowieckie „Szpak” w Woli Uhruskiej; z obwodu łowieckiego nr 122 znajduje się w miejscowości Wola Uhruska ul. 1-go Maja 104 przy Leśniczówce Leśnictwa Uhrusk.
• Koło Łowieckie nr 50 „CIETRZEW” w Dubecznie; z obwodu łowieckiego nr 110 znajduje się w miejscowości Osowa 22A, 22-235 Hańsk Pierwszy, oraz z obwodu łowieckiego nr 111 znajduje się w miejscowości Urszulin, ul. Szkolna 10, 22-234 Urszulin.
Informujemy jednocześnie że, udostępnienie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zgodnie z Art.42b ust.1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2033) będzie możliwa po przesłaniu listem poleconym na adres korespondencyjny Koła pisemnego, umotywowanego wniosku o udostępnienie danych zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wniosek ma zawierać dokładny zakres danych jakich informacja ma dotyczyć. Rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie odpowiedzi nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. Zakres udostępnianych informacji może dotyczyć tylko informacji zawartych w ewidencji i nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z licznymi szkodami wyrządzonymi przez bobry wystapiłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny tego gatunku. Odtrzał nastapi w nastepujących miejscowosciach w dniach od 1 października do 15 marca 2019 w Bukowskim Lesie, Kulczynie i Starym Majdanie. Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się na odstrzał w Wojciechowi. Konieczny odstrzał redukcyjny przeprowadzą dwa lokalne koła myśliwskie.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Wojewoda Lubelski rozporządzeniem Nr 19 z dnia 27 czerwca 2018 r. powiadomił o wystąpieniu nowych ognisk AFS, w tym ma terenie gminy Hańsk i sąsiadujących gminach.
Obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim i chełmskim to obszar o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowość: Tarnów (gmina Wierzbica), Malinówka i Sawin (gmina Sawin), Stary Majdan (gmina Hańsk) obejmujący część gminy Hańsk w powiecie włodawskim i część gminy Sawin w powiecie chełmskim, Macoszyn Duży (gmina Wola Uhruska) obejmujący część gminy Wola Uhruska i gminy Hańsk w powiecie włodawskim oraz część gminy Sawin w powiecie chełmskim,
Wincencin (gmina Urszulin) - obejmujący część gminy Urszulin tj. msc. Andrzejów i Wincencin oraz część gminy Hańsk tj. miejscowość Kulczyn.
Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń to obszar o promieniu około 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący część gmin Wierzbica, Sawin, i Ruda Huta w powiecie chełmskim, cześć gminy Cyców w powiecie łęczyńskim, część gminy Hańsk, Urszulin, Stary Brus i Wola Uhruska w powiecie włodawskim.

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- przewożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw świń i zwierząt innych niż świnie bez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
- organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
- wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

- oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Nie zastosowanie się do w/w nakazów i zakazów spowoduje narażenie się na wysokie sankcje karne i administ

Gmina Hańsk informuje, że podjęła decyzję o szacowaniu strat w rolnictwie w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonych przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach. W raportach wskazano występowanie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, rzepaku i rzepiku, itd.
Oświadczenia należy niezwłocznie składać w siedzibie Urzędu Gminy Hańsk w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, począwszy od dnia 25.06.2018 r. do 09.07.2018 r. Zgłoszenia dokonuje się na oświadczeniu opracowanym przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie w oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. składanym do ARiMR).
W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.
Ponadto w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych składając oświadczenie o stratach obowiązkowo należy wypełnić i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
Komisja dokona szacowania strat podczas oględzin w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.
Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR oraz podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia szacowania szkód. Druki oświadczeń znajdują się u sołtysa, a także do pobrania poniżej.
Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).
Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Komunikat Instytutu Uprawy Nawozenia i Gleboznastwa - Państwowego Instytutu Badawczego 

Mapa wartości klimatycznego bilansu wodnego

Zestawienie statystyczne zagrożenia suszą dla upraw

Mapę obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw dla obszaru Polski

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszyo pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/
Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/
Wzory protokołów oraz wytyczne dla komisji znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2017 r., poz. 38), zgodnie z którą obniżony został w Polsce powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od tej daty przywrócony zostanie stan prawny, dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013r., zarówno dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i dla rolników ubezpieczonych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2013 r., poz. 277 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nie zmieniają jednak dotychczasowej regulacji, zgodnie z którą prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej w wieku niższym niż emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający. O „wcześniejszą” emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnią do dnia do 31 grudnia 2017 r. Prawo do „wcześniejszej” emerytury rolniczej przysługuje rolnikowi, który oprócz ukończenia ww. wieku, posiada co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Wniosek o to świadczenie może być również złożony po 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Biuletyn informacyjnego nr 9/2017 (200). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu drzewa można wycinać. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO
Zapis nowej ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Z oględzin sporządzany będzie protokół (ustalenie gatunku drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm), którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia). W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
WYMAGANIA O POZWOLENIA
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – ponad 80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – ponad 65cm i pozostałych drzew – ponad 50cm.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ GMINY:
www.hansk.pl (w zakładce do pobrania – wycinka drzew)