Głównej zawartości

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: t.j. Dz.U. 2017 poz. 1289 , z późn. zm. ) – Gminy prowadzą ewidencję:

1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Hańsk.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej i odnośniku zamieszczonym poniżej, dziale "do pobrania", w urzędzie Gminy lub u sołtysa swojego sołectwa.
Następnie, wypełnione zgłoszenie należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Hańsk lub u sołtysa swojego sołectwa.

dok pdfDruk zgłoszenia 

Podkategorie