Głównej zawartości

W zakładce menu "Informacje dla mieszkańców \ Gospodarka odpadami \ Harmonogram odbioru odpadów" udostępnione są nowe harmonogramy wywozu odpadów z miescowości na terenie gminy Hańsk.

1infoW zakładce Gospodarka Odpadami \ Harmonogram odbioru odpadów opublikowane zostały nowe harmonogramy odbioru odpadów z terenu Gminy Hańsk.

Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych rodzajów / frakcji odpadów, aby móc je ponownie wykorzystać. Dzięki segregacji niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do poniższych zasad.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie na terenach swoich działań prowadzi dwufrakcyjną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości położonych na terenie gmin:
Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i miasta Włodawa,
należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, o obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer konta bankowego nadany każdej nieruchomości. Indywidualne konta bankowe zostały  uruchomione w 2013 roku w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat.
Opłata za odpady komunale zostanie bezpośrednio zaksięgowana na karcie ewidencyjnej mieszkańca, co uchroni Państwa przed wszelkimi pomyłkami, np. w przypadku zbieżności nazwisk. Indywidualny numer rachunku otrzymali Państwo w informacjach o wysokości
opłaty doręczonych na początku 2016 roku wraz z aktualną tabelą płatności.

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny to 8,00 zł, jeżeli zaś odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny stawka ta wynosi 14,00 zł miesięcznie. Opłata obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców danej nieruchomości. 

Czytaj więcej ...

Zmianie ulegają również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

Czytaj więcej ...

 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców w zakresie wiosennych porządków. Miesiąc kwiecień jest czasem, kiedy porządkujemy swoje posesje i ogródki przydomowe, jak też trawniki i klomby publiczne po okresie zimy. Powstaje przy tym dość duża ilość odpadów komunalnych, które ze względu na swój charakter mogą być poddane kompostowaniu. Jednak niewielu z nas chce, może, bądź potrafi to robić. Tym wszystkim mieszkańcom gmin, które należą do międzygminnego związku przypominamy, że odpady zielone, jak i wszelkiego rodzaju zmiotki należą do grupy odpadów biodegradowalnych i również są odbierane z nieruchomości zamieszkałych, w każdej ilości, w ramach wnoszonej przez mieszkańców miesięcznej opłaty. Warunek jest jeden – winny one być zgromadzone w odrębnym pojemniku i udostępnione do odbioru w terminie wyznaczonym w harmonogramie dla odpadów tzw. „mokrych”. Z nieruchomości niezamieszkałych takowe odpady również zostaną odebrane, ale z godnie z zasadami wnoszenia opłat, właściciele tych nieruchomości wnoszą opłaty od ilości wytworzonych tam odpadów.

1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2017 r., poz. 38), zgodnie z którą obniżony został w Polsce powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Od tej daty przywrócony zostanie stan prawny, dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013r., zarówno dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i dla rolników ubezpieczonych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2013 r., poz. 277 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy nie zmieniają jednak dotychczasowej regulacji, zgodnie z którą prawo do uzyskania świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej w wieku niższym niż emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter wygasający. O „wcześniejszą” emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnią do dnia do 31 grudnia 2017 r. Prawo do „wcześniejszej” emerytury rolniczej przysługuje rolnikowi, który oprócz ukończenia ww. wieku, posiada co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Wniosek o to świadczenie może być również złożony po 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Biuletyn informacyjnego nr 9/2017 (200). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.