Głównej zawartości

oznakowanie z flagą

Gmina Hańsk otrzymała dofinansowanie projektu „Gmina Hańsk przyjazna naturze” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Wsparcie wykorzystania OZE Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Nr umowy RPLU.04.01.00-06-0232/16-00
Całkowita wartość projektu 3 610 830,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 2 921 000,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 898 650,00 zł
Rozpoczęcie realizacji 20-05-2016
Zakończenie rzeczowe realizacji 30-11-2020
Zakończenie finansowe realizacji 31-12-2020

Planowany projekt pod nazwą „Gmina Hańsk przyjazna naturze” polegał będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w miejscowościach na terenie Gminy Hańsk. Łącznie wykonanych zostanie 191 instalacji o mocy 0,575 MW. Moc pojedynczych instalacji wynosić będzie odpowiednio 2,08 kWp, 3,12 kWp i 5,2 kWp, w zależności od zużycia energii w gospodarstwie domowym. Projekt będzie przyczyniał się do zmniejszenia emisji CO2. Wpłynie także na zmniejszenie emisji innych gazów powodujących efekt cieplarniany i przyczyniających się do zmian klimatycznych. Energia słońca wykorzystana za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych pozwoli uniknąć wytwarzania wielu szkodliwych związków. Ponadto instalacje fotowoltaiczne pracują bezgłośnie, charakteryzują się estetycznym wyglądem, długą żywotnością oraz dużą efektywnością.
Celem głównym projektu jest : Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i jest spójny z celem osi 4 RPO WL : zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja celu projektu wynika ze zdefiniowanych problemów jakimi są: - zanieczyszczenie powietrza i wód w rejonie turystycznym - rosnące ceny energii - niski poziom wiedzy na temat możliwości wykorzystania OZE. Cel projektu przekłada się bezpośrednio na zadania, dzięki realizacji których zwiększy się udział energii pochodzącej z instalacji OZE. Projekt zakłada instalację 191 instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 0,575 MW, wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią i uruchomienie serwisu transakcji on-line. Głównym celem jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy. Cele szczegółowe to upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców wynikających z opłat za energię, redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych (zmniejszenie emisji CO2 116,70 t).