Głównej zawartości


Wójt Gminy Hańsk ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji z budżetu gminy Hańsk
do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Hańsk

Działając na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Hańsk do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Hańsk" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Hańsk nr XVI/128/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji w terminie 28.06.2021 r. – 29.07.2021 r.
1. Miejsce składania- Sekretariat, I piętro, pokój nr 11(w godzinach pracy urzędu)
2. Dostępny limit środków na 2021 r – 100 000,00 zł
3. Wnioski złożone przed i po terminie będą odrzucane
4. Wymiana źródła ciepła może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o ile nie ma możliwości podłączenia do sieci dystrybucji gazu lub podłączenia do centralnych kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowych w Hańsku lub Dubecznie
5. Przy ocenie wniosku decyduje jego kolejność wpływu oraz poprawne wypełnienie
6. Wysokość dotacji może wynieść do 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 4 tysiące zł
7. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po zawarciu umowy
w terminie do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do dnia
30 listopada danego roku.


Wnioski należy składać osobiście w wersji papierowej na formularzach dostępnych na stronie internetowej Gminy https://www.hansk.pl/  Regulamin udzielania dotacji oraz załączniki do niego również do pobrania na stronach internetowych Gminy Hańsk.

 

Wszystkich chętnych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się
z wyżej wymienionym regulaminem udzielenia dotacji.

REGULAMIN z załącznikami 

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów:

22 828 88 88
22 279 99 99.


W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem. Osoby, które przekażą dane telefonicznie rachmistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego w Internecie. A do osób, które już się spisały samodzielnie, rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli chcesz wypełnić sam formularz w Internecie możesz to zrobić dopóki nie skontaktuje się z Tobą rachmistrz.

 

Nie warto odkładać samospisu do ostatniej chwili, również dlatego, że tylko te osoby, które spisały się przez Internet mogą wziąć udział w loterii. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca br. Szczegóły dostępne na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955) i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia (art. 29 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.).

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.) wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 9. ustawy o statystyce publicznej). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. została podpisana 9 sierpnia 2019 r. , opisano w niej szczegółowe warunki realizacji tego badania.

spis2106

modrzew

sesjaczerw21

sesjaczerw211

opryskpszcz

opryskiwacze

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku w konkursie DOBROCZYŃCA ROKU 2020 zostali nominowani w Kategorii Zespołowej. Organizatorem plebiscytu był Super Tydzień Chełmski, Partnerem głównym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Lubelskie Smakuj Życie !

 

Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy dla członków obwoowych komisji wyborczych, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Prezentacja

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728).
Naboru dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa, 4 22-235 Hańsk Pierwszy, gdzie podają swoje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
Gminne Biuro Spisowe sprawdzi wyniki egzaminów kandydatów na rachmistrzów i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń.
Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

Dokumenty do pobrania:

- Klauzula RODO

Załącznik nr 1 do do ogłoszenia - formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

 

WZÓR plakat rachmistrz 3 wersje 1

W związku z wypełnieniem wymogu obsady kursu minimum 15 osobami na potwierdzenie czego zainteresowani złożyli stosowne deklaracje, mamy zapewnienie przewoźnika Firma „Geneza”, że uruchomi kurs autobusu na trasie Urszulin – Hańsk - Włodawa ul. Modrzewskiego 24 od dnia 1 września 2019 roku. Obecnie przewoźnik oczekuje na zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zatwierdzenie rozkładu jazdy i cenniku biletów jednorazowych i miesięcznych ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.
Poniżej zamieszczamy proponowany rozkład kursu autobusu oraz cennik biletów jednorazowych i miesięcznych.
O ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie zostaną Państwo powiadomieni na niniejszej stronie oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/marekkopieniak/ .

Trasa

Ceny biletów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021,
- wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Dobry start",
- świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy Ośrodka.
Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz wyprawkę dla ucznia 300+ w wersji elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2019 r.

500

W wyniku podjętych rozmów z przewoźnikami komunikacji publicznej działającymi na obszarze powiatu włodawskiego jak również poza jego obszarem ustalono, że od 1 września 2019 roku zostanie uruchomiony przewóz regularny komunikacją publiczną w celu zapewnienia przewozu młodzieży do szkół we Włodawie.
W tym celu do rodziców młodzieży z terenu gminy Hańsk zostaną dostarczone deklaracje, które proszę wypełnić i niezwłocznie przekazać do szkoły w której się uczą.
Przewoźnik deklaruje, że kurs zostanie uruchomiony w przypadku zapewnienia stałej obsady kursu 15 osobami.
O końcowych ustaleniach zostaną Państwo powiadomieni na stronie internetowej gminy Hańsk lub przez dyrektorów szkół.

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Hańsk zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Hańsk raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Hańsk będzie miała miejsce na sesji Rady Gminy w dniu 13.06.2019 r. o godz. 10:00

 

Raport o stanie gminy Hańsk

Zgłoszenie do debaty

Clipboard01law

W dniach od 19 do 22 maja 2016 r. w Gminach Hańsk i Urszulin przebywali goście z partnerskiej gminy Wilhelmsdorf z Niemiec. Była to już ósma wizyta od oficjalnego zawiązania partnerstwa gmin Hańsk , Urszulin i Wilhelmsdorf. Trzydziestu przedstawicieli niemieckiego partnera wraz z Burmistrzem Panem Hansem Gerstlauer na czele, zwiedziło Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu. Wyjątkowe walory przyrodnicze Poleskiego Parku Krajobrazowego zostały zaprezentowane podczas spacerów ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi „Spławy” oraz „Perechod”.

Życzeniem naszego zagranicznego partnera była możliwość zapoznania się z polskim systemem opieki społecznej. Zorganizowano wizyty w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przystań” dla osób niepełnosprawnych we Włodawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance. Przy okazji wizyty w Różance Pan Wójt gminy Włodawa Andrzej Sawicki oprowadził i zaprezentował naszym zagranicznym gościom główne atrakcje oraz historie miejscowości.

Ciepłe przyjęcie, nocleg oraz wyżywienie zapewniły naszym gościom rodziny z gmin Hańsk i Urszulin.

Pan Burmistrz partnerskiej gminy Wilhelmsdorf Hans Gerstlauer podczas podsumowującego wieczoru podziękował za życzliwe przyjęcie, a także wyraził podziw dla działalności zaprezentowanych instytucji oraz ludzi w nich pracujących. Wielu przedstawicieli gminy Wilhelmsdorf posiada doświadczenie w pracy i opiece and osobami starszymi, niepełnosprawnymi również intelektualnie. Każda z tych osób wyrażała bardzo pochlebne opinie na temat sposobu i organizacji opieki oraz wyposażenia w zaprezentowanych ośrodkach.

W ramach współpracy partnerskiej w pierwszym tygodniu czerwca do Niemiec wyjechała młodzież gimnazjalna z gmin Hańsk i Urszulin.