Głównej zawartości


Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu pochodzenie heraldyczne.

Dzień flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić
Zachęcamy do kultywowania tradycji wywieszania flagi narodowej z okazji zbliżających się świąt. 

prof67

wielkanoc2021

Święto konstytucji 3 maja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że firma która wygrała przetarg na instalację ogniw fotowoltaicznych podpisała umowę wnosząc też stosowne zabezpieczenie. Wyjaśnił się tez sposób możliwości podpisywania umów między gmina Hańsk a beneficjentami zakwalifikowanymi do projektu.
W związku z tym umowy w 3 egzemplarzach podpisane przez przedstawiciela gminy będą sukcesywnie wysyłane do Państwa za pomocą poczty, listami zwykłymi. Po odebraniu przesyłki proszę uzupełnić nr pesel oraz wszystkie umowy podpisać, czytelnie imieniem i nazwiskiem na końcu tekstu jako użytkownik. Przypominam, że umowy może podpisać tylko osoba uprawniona wskazana jako użytkownik na stronie pierwszej!
Po podpisaniu, proszę jeden egzemplarz umowy pozostawić dla siebie natomiast pozostałe dostarczyć do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy ale tylko w godzinach 730-1530 lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy.
W przypadku nieścisłości lub uwag proszę o kontakt telefoniczny pod nr 82 57 14 028 lub e-mail pod adres m.golebiowska@hansk.pl
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z harmonogramem prac ustalonych w przetargu wykonawca inwestycji firma FlexiPower zamierza rozpocząć prace w miesiącu czerwcu. Plany te zastrzegam sobie, że mogą być pokrzyżowane przez epidemię lub przepisy ograniczające które mogą zostać wprowadzone.
Pozostałe ustalenia pozostają niezmienne w szczególności terminy wpłat.

 

/-/ Marek Kopieniak
Wójt Gminy Hańsk

Projekt pn.: „Gmina Hańsk przyjazna naturze” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Życzenia Wielkanocne

Wójt Gminy Hańsk informuje o możliwości zgłaszania się osób chętnych do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Do zadań operatora należą m. in:

• udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych systemy wykorzystywanego do obsługi wyborów obejmujących wprowadzenie testowych danych z obsługiwanych obwodów głosowania. Przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej,

• przesyłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodową komisję wyborczą,

• wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

• wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania,

• Przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

Osoby pełniące funkcję operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej zostaną przeszkolone w zakresie obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego do obsługi wyborów. Zadania zawiązane z obsługą obwodowej komisji wyborczej będą wykonywać na przygotowanych do tego celu urządzeniach (laptop, drukarka).

Z osobami, którym zostanie powierzone pełnienie funkcji operatora zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zadania operatora i wynagrodzenie za ich wykonanie.

Osoby chętne do pełnienia tej funkcji proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do dnia 10 kwietnia 2020 r. pod numerem telefonu: 82 57 14 028 w godzinach pracy Urzędu Gminy Hańsk (7:30-15:30).

Informuję, że obowiązują nowe obostrzenia związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa.
Obowiązujące obostrzenia:

1. Zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby (tylko do pracy, niezbędne zakupy, itp.).

2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia poza domem może być tylko pod opieką dorosłego i w określonych przypadkach – do odwołania.

3. Limity korzystania z kas sklepowych, do 3 osób na jedną kasę. Poczta 2 osoby na jedno okienko - do odwołania.

4. Dwumetrowa odległość między pieszymi, także dla rodzin i bliskich, oprócz rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia)
i osób niepełnosprawnych nie mogących się poruszać samodzielnie - do odwołania.

5. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Salony fryzjerskie, kosmetyczne- zakaz realizowania tych usług poza salonami, np. wizyt domowych – do odwołania.

6. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad, rowerów miejskich itp.- do odwołania.

7. Obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów w sklepach – rękawiczki zapewnia sklep.

8. Korzystanie ze sklepu w godzinach 10-12, dla osób + 65 lat  w sklepach i punktach usługowych. W pozostałych godzinach sklepy i punkty usługowe są dostępne dla wszystkich . W tym dla osób powyżej 65 roku życia – do odwołania.

9. Hotele i inne miejsca noclegowe zamknięte. Wykwaterowanie  do 2 kwietnia.

10. Kwarantanna obowiązuje osoby z całej rodziny (domowników), w przypadku, gdy jedna z nich wróciła z zagranicy. Ewentualnie ta osoba która wróciła musi zostać poddana bezpiecznej izolacji.

11. Policja odwiedza osoby objęte kwarantanną i sprawdza czy pozostają one w miejscu zamieszkania. Nakładane będą kary finansowe do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają.

 

oglwoj

Clipboard02

Szanowni Mieszkańcy
Wiem, że dotarły do Państwa informacje nagłośnione przez media o planach budowy na terenie gminy Hańsk kopalni węgla kamiennego. Rzeczywiście takie plany ma firma Balamara, która otrzymała od ministerstwa koncesję na poszukiwania złóż węgla kamiennego. Wiadomo od kilku lat, że na terenie gminy Hańsk znajdują się znaczne złoża tego surowca, jakościowo dobre i w ilościach uzasadniających ekonomicznie budowę tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest kopalnia.
Według firmy Balamara pozyskiwanie węgla następowałoby tzw. metodą „upadową” czyli bez budowy szybów i chodników a sam zakład górniczy znajdowałby się pod ziemią. Planowany rejon lokalizacji zakładu górniczego to okolice dawnego wysypiska śmieci na Hańsku II.
Budowa kopalni to wielka szansa na powstrzymanie wyludniania się i starzenia się Hańska i okolic gminy. To miejsca pracy bezpośrednio w kopani i jej otoczce, to nowe drogi, prestiż, rozwój handlu i usług, wzrost cen ziemi, przypływ kapitału, skok cywilizacyjny. Ale jest również druga strona kopalni, która może powodować szkody górnicze, zalewiska, osiadanie gruntów lub ich przesuszenie, zmiany w krajobrazie, zwiększenie emisji spalin i zanieczyszczeń, hałas linii kolejowej, zwiększenie ruchu drogowego i wiele innych.
W obecnej chwili gmina prowadzi prace nad zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i stworzeniem podstaw prawnych do lokalizacji w naszej gminie kopalni.
Na dzień dzisiejszy decyzja o budowie kopalni jest w trakcie podejmowania a jej rozstrzygnięcie będzie zależało od wielu czynników niezależnych od władz i społeczeństwa gminy Hańsk. Firma Balamara musi uzyskać koncesję na wydobycie a to będzie uzależnione od polityki energetycznej państwa, spojrzenia ekologicznego i pod kątem ochrony środowiska, badań archeologicznych i wielu czynników, których w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć.
Należy pamiętać, że powstanie kopalni węgla to proces wieloletni (6-12 lat) bardzo złożony i bardzo drogi, wymagający ogromnego kapitału. Ze swoich obserwacji wiem, że jeżeli na terenie gminy lub w jej najbliższej okolicy nie powstanie istotny duży zakład pracy, dający pracę pracownikom o wszystkich szczeblach kwalifikacji to nie powstrzymamy wyludniania się tych terenów! Może się okazać, że tak mozolnie i z wysiłkiem finansowym budowana infrastruktura techniczna gminy nie będzie miała odbiorców i użytkowników a powiat Włodawski będą zamieszkiwać w większości ludzie w podeszłym wieku.

Wójt Gminy Hańsk

Marek Kopieniak 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach Święta Naroweego Trzeciego Maja. W środę 3 maja o godz. 11:00 odprawiona zostanie Masza Św. w Kosciele w Hańsku Pierwszym. Po mszyodbędzie się uroczystość przy pomniku.