Głównej zawartości


Informujemy, że w sprawie wyników badań wykonanych w ramach Programu Profilaktycznego Boreliozy można się kontaktować z Urzędem Gminy Hańsk pod numerem tel. 82 57 14 028

FB IMG 1636248894085

PSR ZAKOŃCZENIE

Na stronie spisrolny.gov.pl pod poniższym adresem jest przygotowany zestaw informacji, o które respondenci są pytani w spisie rolnym – ściągawka dla rolnika w formacie pdf.

https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/sciagawka_dla_rolnikow.pdf

Urząd Statystyczny prosi rolników, którzy nie zostali jeszcze spisani o zgłaszanie aktualnego numeru telefonu pod który mozna się skontaktować w celu udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Osoby, z którymi można się kontaktować w celu udostępnienia swojego numeru telefonu na potrzeby spisu rolnego:

 

Białas-Putowska Joanna

j.bialas-putowska@stat.gov.pl

572332415

Duda Elżbieta

e.duda@stat.gov.pl

572332438

Jończyk Renata

r.jonczyk@stat.gov.pl

572332496

IMG 5017

IMG 5030

IMG 5028

IMG 5035

 

69878792 1253727078147565 3399679851320311808 o 1

11 listopada 2019

VISesja

73532993 1240615416125398 5523820923297202176 n

Dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Hańsk. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Chełmie na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000,1349).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy, złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Hańsk.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
10.2. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
10.3. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
10.4 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Hańsk.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie

Gmina Hańsk zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach projektu pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Hańsk”, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z paliwa kopalnianego poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Hańsk.

W skład zadania wchodzi zaprojektowanie, zakup i montaż :

- instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWh na potrzeby 25 gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Hańsk;

- instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kWh i 20 kWh na potrzeby 2 obiektów użyteczności publicznej.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

Całkowita wartość zadania to 1 119 915,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRROW 819 450,00 zł.