Głównej zawartości


Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Wójt Gminy Hańsk – Gminny Komisarz Spisowy w gminie Hańsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 01.02.2021 do 09.02.2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze

Formularz dla kandydatów

nabory 250x250px

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba, która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.
Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

BANER 5 nabór

 

 

Do pobrania regulamin wraz z załącznikami i wnioskiem

 

 

 
 

W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r., Wójt Gminy Hańsk na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Zgłoszenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Hańsk pocztą, faksem lub e-mail: gmina@hansk.pl

 

Grupa Inicjatywna, mając ana celu upamiętnienie śp. Natalię Tymińską, byłą nauzyciel Szkoły Posdtwaowej w Bukowskim Lesie, osobę o wielkim sercu, zaprasza wszystkich na spotkanie w dniu 9 lutego 2020r. o godz. 10:00 (niedziela) w Urzędzie Gminy Hańsk. 

ferie zimowe z gok 2020

ferie zimowe z dk 2020

gops20201

Wójt Gminy Hańsk informuje, że w dniu 5 lutego 2019r. o godz. 17:00 w GOK w Hańsku odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości założenia gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Zakładów Gazowniczych, który poinformuje o warunkach i kosztach tych prac.

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Funkcję
Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia będzie zaś pełnić Pani Anna Drabik – przedstawiciel gminy Podedwórze. Pełny skład członków Zgromadzenia tworzyć będą przedstawiciele gmin członkowskich związku w liczbie 24. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór składu Zarządu Związku, który jest organem wykonawczym związku. Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu wybrany został Józef Steć, który zastąpił ustępującego ze stanowiska Krzysztofa Chilczuka. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano Wójta Gminy Hańsk – Marka Kopieniaka, członkami zarządu będą pozostali Wójtowie gmin członkowskich związku, a więc: Monika Mackiewicz-Drąg (Gmina Podedwórze), Marcin Babkiewicz (Gmina Sosnówka), Arkadiusz Misztal (Gmina Sławatycze), Grażyna Kowalik (Gmina Hanna) oraz Paweł Kołtun (Gmina Stary Brus).
Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej, którą w obecnej kadencji tworzyć będą: Anna Spólna – przedstawiciel gminy Sławatycze, Tomasz Wawryszuk – przedstawiciel gminy Sosnówka oraz Jerzy Łagodziński – przedstawiciel miasta Włodawa. Ponadto uchwalony został plan finansowy
na 2019 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2029.

W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r., Wójt Gminy Hańsk na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań.

W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Zgłoszenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Hańsk pocztą, faksem lub e-mail: gmina@hansk.pl

Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

dok pdfOgłoszenie

 

 

W biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hańsk zamieszczono ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Hańsk

Ogłoszenie

ptasiagrypa

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

dok pdfOgłoszenie

Uprzejmie informujemy, że gmina Hańsk zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii – montaż paneli fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego.
Jak wynika z założeń do planowanego naboru wniosków w ramach RPO WL 2015-2020 instalacje mogą być montowane u mieszkańców gminy, jednak obowiązują pewne obostrzenia: