Głównej zawartości


zyczenia2017bn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pózn. zm.) Wójt Gminy Hańsk zwołuje XVII- sesję Rady Gminy Hańsk w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku.

zyczeniabn2016

wkuogl

1infoInformujemy, że w związku z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy Hańsk od 1 stycznia 2016 roku wszystkie wpłaty na rzecz Gminy Hańsk przyjmowane będą w Banku Spółdzielczym w Hańsku

nr konta 54 8042 0006 0420 1212 2000 0050

konkursWójt Gminy Hańsk zaprasza organizacje pozarządowe do wskazania osób, które będą brały udział w pracy komisji przy otwarciu ofert konkursowych na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, organizowanym przez Gminę Hańsk w 2016 roku. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji przyjmowane będą do dnia 8 stycznia 2016 roku.
Członkowie reprezentujący organizacje oraz podmioty oferentów wyłączeni są z prac komisji w zakresie oceny merytorycznej ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2016 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hańsk. Konkurs ma charakter jawny. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 82 57 14 028, wew.13 lub w pok. 24 II piętro.

Ogłoszenie na BIP Urzędu Gminy Hąńsk