Głównej zawartości


Dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Hańsk. Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Chełmie na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000,1349).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
9. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy, złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Hańsk.
10. Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
10.2. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
10.3. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych,
10.4 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Hańsk.

gok 11 listopada 2018

Szkolenie powiatowe Włodawa do internetu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Hańsk
na spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki opadami

Spotkania organizowane są w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej pn. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci!” promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Niniejsze spotkania odbędą się w dniu 30 listopada 2016 roku:
1. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku Pierwszym;
2. o godz. 12:00 w Domu Kultury w Dubecznie.

Priorytetem akcji pod hasłem „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów, takich jak ograniczenie masy odpadów wytwarzanych na terenie działań MZC, odpowiednio wysegregowane odpady komunalne,
a także bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.
Podczas spotkania zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz opłat za odpady komunalne. Przekazane w trakcie trwania spotkania informacje, mają przekonać i utwierdzić mieszkańców o konieczności podejmowanych działań dążących do poprawy wskaźnika odzysku dostarczanych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Akcja skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Właściciele nieruchomości powinni szczególnie dbać o poprawność segregacji odpadów w gospodarstwach domowych w trosce o swój domowy budżet. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki z najważniejszymi informacjami, druki deklaracji oraz aktualne harmonogramy odbioru odpadów.
Serdecznie zapraszamy!

wfoslub

Akcja edukacyjno- informacyjna współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kurs Samoobrony dla kobiet organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej to projekt skierowany do wszystkich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów Wojska Polskiego mają na celu pokazanie możliwości reagowania w przypadku zaskoczenia i zagrożenia atakiem fizycznym.

Uczestniczki kursu poprzez trening będą mogły rozwinąć umiejętności samoobrony. Podczas zajęć kobiety będą uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia.

Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Zachęcamy do udziału w zajęciach. To okazja do treningu z najlepszymi specjalistami Wojska Polskiego z zakresu walki wręcz i samoobrony.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet

samoobrona

Gmina Hańsk zaprasza do zlożenia oferty cenowej na opracowanie zmiany Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hańsk.

Zaproszenie

Zestawienie ofert

Schowek01

Plakat Jubileusz GOK 22.11.2015